Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet , działający pod adresem www.covid-testy.pl jest spółka Telecentermed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku., adres: ul. Centralna 2 U, 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772287, posiadająca REGON: 382588589, NIP: 5542973902, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, pokryty w całości.

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.covid-testy.pl dokonuje sprzedaży testów immunologicznych na koronawirusa 2019-nCoV (dalej jako: „Test”) jedynie na rzecz profesjonalnych użytkowników w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679). Sklep Internetowy nie świadczy usług, a w szczególności nie oferuje i nie dokonuje sprzedaży Testów na rzecz pozostałych podmiotów, w tym konsumentów.

Testy stanowią wyrób medyczny do diagnostyki in vitro. Testy nie są przeznaczone do użytku domowego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679), zabrania się dostarczania i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 39 lit. b i c, lub wyroby do samokontroli.

I. Spis treści

 • 2. Definicje.
 • 3. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
 • 4. Rejestracja Konta.
 • 5. Logowanie.
 • 6. Zamówienia.
 • 7. Płatności i dostawa.
 • 8. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników.
 • 9. Odpowiedzialność.
 • 10. Ochrona danych osobowych.
 • 11. Prawo do odstąpienia.
 • 12. Prawa zastrzeżone.
 • 13. Postanowienia końcowe.

II. Definicje.

Administrator/ Sprzedający - Telecentermed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku., adres: ul. Centralna 2 U, 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772287, posiadająca REGON: 382588589, NIP: 5542973902;

Błąd użytkowy – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) - działanie osoby posługującej się wyrobem albo zaniechanie przez nią działania, skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez wytwórcę lub oczekiwany przez tę osobę;

Certyfikat zgodności – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) - dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zkupu w Sklepie Internetowym - zgodnie z przepisami prawa, w odniesieniu do asortymentu sprzedawanego w ramach Sklepie Internetowym, Klientem może być jedynie Profesjonalny Użytkownik. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksy cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – prawo dostępu do uprawnień oraz zasobów w ramach Sklepu Internetowego, przydzielonych przez Administratora zarejestrowanemu Klientowi, dzięki którym Klient może dokonywać czynności, określonych w Regulaminie;

Nieprawidłowe użycie – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) - działanie lub zaniechanie działania przez osobę posługującą się wyrobem lub użytkownika wyrobu, prowadzące do skutków, które wykraczają poza środki sterowania ryzykiem przez wytwórcę, rozumiane jako technicznie wykonalne i ekonomicznie uzasadnione środki, które wytwórca może zastosować w celu ograniczenia dotkliwości potencjalnej szkody lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jej wystąpienia;

Profesjonalny użytkownik – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) osoba będącą Świadczeniodawcą (definicja poniżej) lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Przewidziane zastosowanie – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) - użycie, do którego wyrób jest przeznaczony zgodnie z danymi dostarczonymi przez wytwórcę w oznakowaniu, instrukcjach używania lub materiałach promocyjnych;

Sklep Internetowy – portal internetowy o nazwie covid-testy.pl, pod domeną internetową http://covid-testy.pl

Świadczeniodawca – w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) świadczeniodawca w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. ), tj.:

 • a) podmiot wykonujący działalność leczniczą wrozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 • c) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; Test - szybki test immunologiczny na koronawirusa 2019-nCoV, stanowiący wyrób medyczny do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679), który nie jest przeznaczony do użytku domowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Testu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)

Wyrób medyczny - Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro:

 • a) wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynnikowym, kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparatem, sprzętem lub systemem, stosowanym samodzielnie lub wpołączeniu, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania in vitro do badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek, wyłącznie lub głównie w celu dostarczenia informacji:
  • – o stanie fizjologicznym lub patologicznym,
  • – o wadach wrodzonych,
  • – do ustalenia bezpieczeństwa dla potencjalnego biorcy izgodności z potencjalnym biorcą,
  • – do monitorowania działań terapeutycznych,
 • b) pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro,
 • c) sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania, jeżeli ze względu na jego właściwości jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do użycia w badaniach diagnostycznych in vitro;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane poprzez wypełnienie formularza w sposób określony w Regulaminie, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Testu ze Sprzedawcą, w tym w szczególności umożliwiające określenie ilości zakupionych Testów, sposobu płatności oraz dostawy; Zarejestrowany Klient – osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym oraz założyła konto, przy użyciu adresu e-mail oraz hasła, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;

III. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

 • 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Profesjonalni Użytkownicy, mają możliwość dokonać zakupu Testów na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Sklep Internetowy nie świadczy usług na rzecz Konsumentów lub innych podmiotów, nie posiadających statusu Profesjonalnego Użytkownika.
 • 3. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje wyłącznie poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz przez dostarczenie towaru.
 • 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego jest dostęp do Internetu oraz skorzystanie z urządzenia z możliwością użycia przeglądarki:
  • Chrome ver. 80;
  • Firefox ver. 74;
  • Firefox IOS ver. 24;
  • Firefox Mobile ver. 68;
  • Edge on Windows ver. 80;
  • Safari ver. 13.
 • 5. Klientem Sklepu Internetowego może być:
  • 1) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia, będąca Profesjonalnym Użytkownikiem w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)
  • 2) osoba prawna, będąca Profesjonalnym Użytkownikiem w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)
  • 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, będąca Profesjonalnym Użytkownikiem w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) która dokonała rejestracji na Portalu i utworzyła konto, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 6. Sprzedawca zbywa Testy wyłącznie na rzecz Profesjonalnych Użytkowników, w celach i na zasadach określonych przepisami prawa.

IV. Rejestracja Konta.

 • 1. Klient ma możliwość dokonania rejestracji na portalu Sklepu Internetowego oraz utworzenia Konta.
 • 2. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego następującymi danymi:
  • 1) imię nazwisko,
  • 2) w przypadku działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania - nazwa podmiotu,
  • 3) NIP,
  • 4) adres zamieszkania lub siedziby,
  • 5) aktywny adres e-mail,
  • 6) hasło
  • 7) akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. ,
  • 8) oświadczenie o posiadaniu statusu Profesjonalnego Użytkownika w rozumieniu ustawy
 • 3. Hasło jest ustalane indywidualnie przez Użytkownika i musi posiadać co najmniej
 • 4. Użytkownik, który dokonał rejestracji może uzupełnić swój profil (poprzez dokonanie edycji w zakładce Mój Profil) o adres do korespondencji.
 • 5. Użytkownik jest obowiązany do podania prawdziwych danych. Zabronione jest używanie danych osób trzecich lub danych fikcyjnych.
 • 6. Klient jest uprawniony do posiadania tylko jednego konta. Zabronione jest tworzenie odrębnych kont przy pomocy innych adresów e-mail Klienta lub adresów e-mail tymczasowych.
 • 7. Klient jest uprawniony do korzystania z Portalu jedynie za pośrednictwem własnego konta. Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim.
 • 8. Rejestracja i utworzenie Konta przez osoby i jednostki, o których mowa w par. I ust. 2 pkt 2 i 3, może zostać dokonana jedynie przez ich przedstawicieli, uprawnionych do dokonania czynności w tym zakresie lub przez umocowanych pełnomocników.
 • 9. Administrator nie weryfikuje danych, podawanych przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za ich zgodność z prawdą oraz wiarygodność.
 • 10. Z chwilą dokonania rejestracji i utworzenia Konta, zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Administratorem o świadczenie usług, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

V. Logowanie.

 • 1. Zarejestrowany Klient uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji.
 • 1. Klient może dokonać zmiany hasła poprzez jego reset przy użyciu wskazanego podczas rejestracji adresu e-mail
 • 2. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności oraz ochronę hasła do Konta.
 • 3. Klient jest obowiązany do aktualizacji danych, podanych w zakresie swojego Konta.
 • 4. Klient może w każdym czasie usunąć Konto, co będzie równoważne rozwiązaniu umowy o świadczenie usług z Administratorem. Klient może dokonać usunięcia, w tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z rządaniem usunięcia konta do administratora sklepu

VI. Zamówienia.

 • 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.covid-testy.pl
 • 2. Klient ma możliwość, wedle własnego wyboru, do zakupu produktu w następujących formach: opakowania, zawierającego jeden Test lub opakowania, zawierającego pakiet do wykonania 20 szybkich Testów. Zamawiając Test w wybranym opakowaniu (pojedynczy lub w pakiecie, do wykonania 20 szybkich Testów) Klient dokonuje wyboru ilości zamawianych sztuk produktu.

  Zawartość opakowania pojedynczego testu zawiera:
  1 x gazik do odkażania skóry przed badaniem
  1 x test kasetowy
  1 x pipeta do pobrania krwi z palca
  1 x nakłuwacz jednorazowy
  1 x buteleczka z buforem
  1 x ulotka informacyjna

  Zawartość opakowania zawierającego 20 testów:
  20 x gazik do odkażania skóry przed badaniem
  20 x test kasetowy
  20 x pipeta do pobrania krwi z palca
  20 x nakłuwacz jednorazowy
  1 x buteleczka z buforem do wykonania 20 testów
  1 x ulotka informacyjna
 • 3. Złożenie zamówienia przez osoby i jednostki, o których mowa w par. III ust. 5 pkt 2 i 3, może zostać dokonane jedynie przez ich przedstawicieli, uprawnionych do dokonania czynności w tym zakresie lub przez umocowanych pełnomocników.
 • 4. Klient zobowiązuje się do składania wyłącznie prawnie wiążących zamówień. W przypadku podejrzenia złożenia przez Klienta zamówienia fałszywego lub podania nieprawdziwych danych, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 • 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia można składać wedle wyboru Klienta jako:
  • 1) zarejestrowany Klient albo
  • 2) jako Gość– bez konieczności rejestracji oraz złożenia Konta na Stronie Internetowej.
  Zrejestrowany Klient po dokonaniu zamówienia ma możliwość wglądu w historię swoich zamówień oraz śledzenie zamówienia.
 • 5. Do złożenia i realizacji zamówienia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie wszystkich danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia. Dane obowiązkowe są oznaczone „gwiazdką”.
 • 6. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 7. Zamówienia należy składać w następujący sposób:
  • 1) po wybraniu odpowiedniego produktu „Szybki Test na koronawirusa” lub kliknięciu na stronie głównej „Kup test na koronawirusa” (do wyboru 1 sztuka lub 20 sztuk w opakowaniu), należy wybrać ilość zamawianych opakowań, a następnie kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”. Koszyk jest widoczny w prawym górnym rogu strony;
  • 2) po kliknięciu na ikonę „Koszyk” celem zakupu należy kliknąć "Realizuj zamówienie", a następnie uzupełnić formularz zamówienia o wszystkie dane obligatoryjne (formularz w części zostanie wypełniony automatycznie w przypadku zalogowanych Klientów);
  • 3) należy wybrać sposób zapłaty, a następnie wybrać ikonę „Zmówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie ikony "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie zamówienia.
  Kliknięcie ikony zamów i zapłać oznacza złożenie zamówienia.
 • 8. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca prześle potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.
 • 9. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji (stanowiąca oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty), zostanie przesłana przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

VII. Płatności i dostawa.

 • 1.Ceny Testów podawane są w złotych polskich oraz stanowią ceny brutto, zawierające podatek VAT.
 • 2. Do ceny zamawianych Testów doliczany jest koszt dostawy.
 • 3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny Testów oraz sposobów dostawy i płatności, z zastrzeżeniem zdania następnego. Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza zamówienia (po kliknięciu ikony „zamów i zapłać”) cena zamówionych Testów jest ceną ostateczną, która wiąże Sprzedawcę oraz Klienta.
 • 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
  • 1) braku dostępności Testów;
  • 2) podjęcia podejrzenia, że Klient nie jest Profesjonalnym Użytkownikiem;
  • 3) podjęcie podejrzenia, że osoba występująca w imieniu danego podmiotu jest niewłaściwie umocowana/ nie ma pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu;
  • 4) działania siły wyższej lub innych nieprzewidzianych lub nadzwyczajnych okoliczności - np. awarii, decyzji organów, działań urzędowych, trudności lub opóźnień w dostawie istotnych potrzebnych materiałów, itp. - nawet jeśli wystąpią one u poprzedniego dostawcy;
 • 5. W przypadku anulowania zamówienia, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
 • 6. W przypadku anulowania zamówienia, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości jego realizacji drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.
 • 7. Klient może dokonać płatności za zamówione Testy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24 lub po złożeniu zamówienia dokonać przelewu tradycyjnego. Brak otrzymania przelewu przez Sprzedającego w terminie 4 dni oznacza anulowanie zamówienia.
 • 8. Po dokonaniu płatności oraz zawarciu Umowy sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Klientowi zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura VAT zostanie przesłana po wysyłce Testów na adres Klienta w firmie elektronicznej na podany adres e-mail (faktura elektroniczna) lub wraz z przesyłką (faktura tradycyjna).
 • 9. Sprzedawca dostarcza Testy jedynie na terenie Polski.
 • 10. Testy dostarczane są do Klienta za pośrednictwem kuriera
 • 11. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi do 7 (siedmiu) dni.

VIII. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników.

 • 1. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Klient ponosi pełną ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie działania niezgodne z Regulaminem, a w szczególności za podanie fałszywych danych oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia w zakresie posiadania statusu Profesjonalnego Użytkownika.
 • 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o błędach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

IX. Odpowiedzialność.

 • 1. Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy, w przypadku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, pozbywanie się, zbieranie i wykorzystywanie tkanek, komórek i substancji pochodzenia ludzkiego powinno być zgodne z zasadami etycznymi dotyczącymi ochrony praw człowieka i godności istoty ludzkiej.
 • 2. Sprzedawca podkreśla, że Testy wykazują skuteczność dopiero po kilku dniach od zakażenia. Wynik Testu nie jest w 100 % wiarygodny. Oznacza to, że u osoby, która uzyskała wynik negatywny, nie ma 100% pewności, że nie jest ona zarażenia koronawirusem 2019-nCoV. Pozytywne wyniki mogą wynikać z wcześniejszego zakażenia innym koronawirusem lub innymi czynnikami zakłócającymi. Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za błędny wynik Testu.
 • 3. Opis Testu znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego służy wyłącznie celom informacyjnym. Przed użyciem Testu należy szczegółowo zapoznać się z ulotką, załączoną do opakowania.
 • 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego użycia Testów i w sposób odbiegający od informacji podanej przez producenta.
 • 5. Klient oświadcza, że jest Profesjonalnym Użytkownikiem w rozumieniu Ustawy i innych przepisów obowiązującego prawa. Klient oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze do właściwego użycia Testów, zgodnie ze standardami oraz przepisami prawa. Klient zobowiązuje się do użycia Tesót zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Testów, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności.
 • 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Błąd Użytkowy i Niewłaściwe Użycie.
 • 7. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki do zapewnienia stałego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Internetowego, jednakże zastrzega możliwość czasowych przerw w jego funkcjonowaniu (ze względów technicznych lub innych niezależnych od Administratora) i nie odpowiada ze ewentualne szkody z tym związane.
 • 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Administrator jest uprawniony do zawieszenia Konta w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie prawdziwej tożsamości Użytkownika lub posiadania przez niego większej liczby Kont na Portalu.

X. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności.

XI. Prawo do odstąpienia

 • 1. Sprzedawca nie świadczy usług i nie dokonuje sprzedaży Testów na rzecz konsumentów.
 • 2. Z uwagi na charakter zbywanych produktów, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrot produktów.
 • 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu na warunkach określonych w Regulaminie, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na adres poczty elektronicznej mailer@covid-testy.pl
 • 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania prze Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Termin rozpatrzenie reklamacji może się wydłużyć o okres złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika, o które uprzednio poprosił Administrator, w przypadku gdy treść zastrzeżeń, zawartych w reklamacji, nie pozwala na jej dostateczne wyjaśnienie. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator informuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 5. W treści reklamacji Użytkownik jest obowiązany podać co najmniej imię i nazwisko, Nick Użytkownika, adres e-mail do korespondencji oraz podstawy i opis reklamacji.
 • 6. RĘKOJMIA

XII. Prawa zastrzeżone.

 • 1. Administrator posiada wszelkie prawa autorskie do treści, zdjęć, grafik i innych materiałów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, a także do elementów technicznych i wszelkich innych części serwisu. Każdorazowe użycie powyższych elementów w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Administratora.
 • 1. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie danych dostępnych na stronie Sklepu Internetowego w zakresie wykraczającym poza uprawnienia przewidziany niniejszym Regulaminem. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub przetwarzanie danych lub informacji dostępnych na Portalu musi być zgodne z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
 • 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem oraz z Polityką prywatności, dostępną tutaj

XIII. Postanowienia końcowe.

 • 1. Użytkownik jest obowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz załączników przy rejestracji na stronie Sklepu Internetowego lub złożenia zamówienia bez rejestracji.
 • 1. Administrator jest uprawniony do zmian Regulaminu, o czym powiadamia Klienta poprzez przesłanie zmienionej wersji Regulaminu na adres e-mail, wskazany przez Klienta oraz przy pierwszym logowaniu Klienta, dokonanym od wejścia w życie Regulaminu.
 • 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich przesłania na adres e-mail Użytkowników. Usługi opłacone przed wejściem w życie Regulaminu, będą realizowane na podstawie postanowień, obowiązujących w dniu ich zakupu.
 • 3. Postanowienia Regulaminu oraz korzystanie z portalu podlega przepisom prawa polskiego.
 • 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
 • 5. Administrator jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przy Rejestracji.
 • 6. Załączniki stanowią integralną treść Regulaminu.
 • 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub zawartych umów sprzedaży, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 • 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2020.