Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Przykładamy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera informacje, w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe oraz określa zasady ich wykorzystywania. Polityka prywatności wyjaśnia przysługujące Państwu prawa oraz obowiązki Administratora danych osobowych, dlatego bardzo prosimy o staranne zapoznanie się z jego treścią przez rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub poprzez przesłanie informacji o zmianach na podany przez Państwa adres e-mail, w przypadku zmian bardzo istotnych dla ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany, mają Państwo prawo do usunięcia Konta za pośrednictwem formularza (ustawień) dostępnego na stronie (usunięcie Konta następuje zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Telecentermed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku., adres: ul. Centralna 2 U, 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772287, posiadająca REGON: 382588589, NIP: 5542973902, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, pokryty w całości. (dalej: „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: mailer@covid-testy.pl. lub listownie na adres: TeleCenterMed Centralna 2 U 86-031 Osielsko.

2. RODZAJ ORAZ POCHODZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. W ramach Sklepu Internetowego Administrator zbiera następujące dane osobowe, pobierane bezpośrednio od Klientów:
  • 1) Rejestracja / logowanie w Sklepie Internetowym
   • - adres e-mail
   • - imię i nazwisko
   • - data urodzenia (dobrowolnie)
  • 2) profil Zarejestrowanego Klienta - numer telefonu
   • - adres zamieszkania lub siedziby
  • 3) zakup oraz wystawienie faktury VAT:
   • - imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorstwa
   • - adres
   • - NIP
  • 4) rozwiązanie umowy/ anulowanie zamówienia, związane ze zwrotem uiszczonej opłaty przez Administratora (w przypadku, gdy zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto Użytkownika):
   • - numer rachunku bankowego;
  • 5) inne usługi
   • - dane przekazane dobrowolnie w trakcie korespondencji z Administratorem.
  • Dane osobowe są zbierane jedynie w zakresie i w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Portalu. Za zgodą Klienta dane są gromadzone w plikach cookies, zgodnie z Polityką cookies.
 • 2. Podanie danych, określonych w ust.1, jest dobrowolne, jednakże brak i podania uniemożliwi wykonanie usług w następującym zakresie:
  • podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska jest niezbędne do założenia Konta;
  • podanie imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy), adresu zamieszkania lub siedziby, statusu Profesjonalnego Użytkownika (zawodu, w tym numeru wpisu lub charakteru prowadzonej działalności) oraz NIP jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Testów oraz wystawienia faktury VAT;
  • podanie numeru rachunku bankowego jest niezbędne do zwroty uiszczonej ceny sprzedaży.
 • 3. Niezależnie od danych podanych przez Ciebie, które zostały wymienione w ust.1, Administrator zbiera o Tobie dane automatycznie. Na powyższe dane składają się:
  • dane o Twojej lokalizacji – o ile ustawienia na Twoim urządzeniu na to pozwalają, zbieramy dane o lokalizacji w celu optymalnego dopasowania oferty, a w szczególności Przedmiotów i Wyprzedaży, które znajdują się w pobliżu Ciebie;
  • cookies – głównie wykorzystujemy tzw. ciasteczka w celu zarządzania sesjami Klientów, zgodnie z Polityką cookies.
  • dane o Twojej aktywności na Portalu, w tym informacje, kiedy dokonałeś rejestracji, ostatniego logowania i IP urządzenia, z którego korzystasz z Portalu.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • 1) w celu zawarcia i wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi wskutek rejestracji na portalu Sklepu Internetowego lub dokonania zakupu Testów, w tym w szczególności (art. 6 ust. 1 lit. C RODO):
  • - rejestracji Konta
  • - logowania,
  • - składania zamówienia na Testy, ich zakupu i dostawy,
  • - dokonywania płatności, wystawiania faktur VAT,
  • - kontaktu z Administratorem i rozwiązywania ewentualnych problemów: przyjmowania zgłoszeń, uwag, reklamacji,
 • 2) na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • - celach marketingowych (w szczególności, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych);
 • 3) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych oraz obowiązków wynikających z Ustawy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 4) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • - zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, świadczonych usług, w tym zapobiegania naruszeniom Regulaminu
  • - przeprowadzenia analiz, służących poprawianiu funkcjonalności Sklepu Internetowego, polepszenia komfortu korzystania z Sklepu Internetowego i rozwoju usług;
  • - w celach archiwizacyjnych i statystycznych;
  • - marketingu bezpośredni.

4. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 • 1. Przykładamy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, dlatego wykorzystujemy najlepsze rozwiązania techniczne i organizacyjne, w celu zagwarantowania jak najwyższej ochrony i zminimalizowania ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności.
 • 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz jego partnerów, świadczących na rzez Administratora usługi technologiczne, hostingowe i księgowe. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów odbywa się wyłącznie na podstawie umów powierzenia, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zgodnie w wyraźnie określonymi celami przetwarzania. Partnerzy są zobowiązani do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.
 • 3. W związku z wykonywaniem obowiązków prawnych możemy przekazać Państwa dane organom władzy publicznej, organom ściągania, podmiotom wykonującym działania publiczne lub innym podmiotom uprawnionym .
 • 4. Państwa dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG).
 • 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

5. PRAWO WYCOFANIA ZGODY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres mailowy.
 • 2. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od ich rodzaju i charakteru. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, szczegółowo wymienionych i opisanych w par. 4 Polityki prywatności. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rozwiązaniu umowy, zakończeniu korzystania z usług na Portalu lub likwidacji Konta, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Administratora oraz przysługujących Administratorowi lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych). W celach bezpieczeństwa oraz statystycznych Administrator ma prawo do przetwarzania danych przez okres 10 lat od zakończenia obowiązywania (odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia) umowy.

6. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE

Część Państwa danych może być przetwarzanych automatycznie, w tym profilowanych. Dotyczy to w szczególności danych dotyczących Twojej lokalizacji, celem dopasowania treści do Twojej lokalizacji, w szczególności zamieszczonych Przedmiotów i organizowanych Wyprzedaży w Twojej okolicy. Administrator stara się dopasować treści, które będą interesować Użytkownika. Profilowanie nie będzie wywoływać wiążących skutków prawnych wobec Klienta, a jedynie pozwoli na dopasowanie treści na Stronie Internetowej.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA w zakresie przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, masz prawo do:
  • 1) dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii;
  • 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, gdy uznasz, że są one nieprawidłowe lub nieaktualne;
  • 3) prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli żądanie, będzie dotyczyło danych niezbędnych do wykonania umowy, ich usunięcie może skutkować rozwiązaniem umowy. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić w przypadku, gdy:
   • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • 5) prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
 • 2. W celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt, przesyłając wiadomość pocztą lub elektronicznie na podany adres e-mail mailer@covid-testy.pl Podobnie mogą Państwo zrealizować swoje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając oświadczenie w tym zakresie (pisemnie lub elektroniczni) na adres mailowy mailer@covid-testy.pl .
 • 3. Administrator danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku, udzieli Państwu lub innej osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

8. ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa